next up previous contents
Next: Kompaneets法 Up: スーパーバブルの進化 Previous: 断熱解からずれる時期   Contents

¶á»÷Å^a^2òË¡

14¡¤Î¤è¤¦¤Ê¬^3Ê^212¤ò^1Ԥʤ¦¡£

399#399 (2.77)


400#400 (2.78)


401#401 (2.79)


402#402 (2.80)


403#403 (2.81)

¤^3¤^3¤Ç¡¢ÅêÆþ¤¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥¡14¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢

404#404 (2.82)

¤^1¤Ê¤ï¤Á¡¢ÅÀ¸ »Çúȯ¤Î34ì^1ç¤Ï16#16¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¤Î34ì^1ç¤Ï40#40¤È¤·¤Æ¡¢ »þ´Ö¥^1¥±¡14¥ë¤ò
405#405 (2.83)

¤È¤È¤Ã¤¿¡£

¤¢¤È¤ÇÌò¤ËΩ¤Ä¤Î¤Ç»þ´Ö¤Î¥^1¥±¡14¥ë¤Î14Â^oݤÎÃͤò¸ «ÀѤâ¤Ã¤Æ¤^a¤¯¡£ 16#16¤^1¤Ê¤ï¤ÁÇúȯ¤Î34ì^1ç¡¢

406#406 171#171 407#407  
  171#171 408#408 (2.84)

¥^1¡14¥Ñ¡14¥Ð¥Ö¥ë¤ËŬÅö¤ÊÃͤËÄ34¤^1¤È¡¢
409#409 (2.85)

¤È¤Ê¤ë¡£ ¤Þ¤¿40#40¤^1¤Ê¤ï¤Á»þ´ÖÅ^a¤Ë^ìÄê¤ÎÃͤǥ¨¥Í¥ë¥¡14¤¬Êü12Ф¤ì¤ë34ì^1ç¤Ë¤Ï¡¢
406#406 171#171 410#410  
  171#171 411#411 (2.86)

¥^1¡14¥Ñ¡14¥Ð¥Ö¥ë¤ËŬÅö¤ÊÃͤËÄ34¤^1¤È¡¢
412#412 (2.87)

¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Subsections
next up previous contents
Next: Kompaneets法 Up: スーパーバブルの進化 Previous: 断熱解からずれる時期   Contents
Kohji Tomisaka 2005-03-24