The 4th DTA Symposium

"Compact stars and gravitational wave astronomy"

13-14 May, 2016


Home   Program   Registration   Participants   Access   Accommodation (Japanese)   Contact


Participant list

Name Affiliation
Kostas Kokkotas Tuebingen/NAOJ
Raffaele Flaminio NAOJ
Yuichiro Sekiguchi Toho
Tomoya Takiwaki NAOJ
Masaomi Tanaka NAOJ
Michiko Fujii Tokyo
Kotaro Fujisawa Waseda
Kei Iida Kochi
Taka Kajino NAOJ/Tokyo
Yasufumi Kojima Hiroshima
Tomoyuki Maruyama Nihon
Takashi Moriya NAOJ
Masaru Shibata Kyoto
Hajiem Sotani NAOJ
Hajiem Togashi RIKEN
Yasuo Yamamoto RIKEN
Nobutoshi Yasutake Chiba institute of technology


This symposium is organized by Division of Theoretical Astronomy (DTA), National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)
LOC : Hajime SOTANI (NAOJ), Yasufumi KOJIMA (Hiroshima)