3rd DTA Symposium
The Origins of Planetary Systems: from the Current View to New Horizons

 June 1 - June 4, 2015, NAOJ, Tokyo


TOP         SESSION           REGISTRATION         PARTICIPANTS        ACCESS         SOCIAL EVENTS

Participant list:

Akihiko Fukui (NAOJ)
Ayaka Ito (Hosei University)
Eiichiro Kokubo (NAOJ)
Eiji Akiyama (NAOJ)
Elizabeth Tasker (Hokkaido University)
Eric Lopez (University of Edinburgh)
Fumitaka Nakamura (NAOJ)
Hideko Nomura (Tokyo Institute of Technology)
Hiroshi Kobayashi (Nagoya University)
Hitomi Furuya (Tsukuba university)
Junko Kominami (Tokyo Institute of Technology)
KangLou Soon (Ibaraki University)
Kazsushi Okada (The University of Tokyo)
Kazuhiro Kanagawa (Hokkaido University)
Kenji Kurosaki (The University of Tokyo)
Kento Masuda (The University of Tokyo)
Kohji Tomisaka (NAOJ)
Laura Perez (NRAO)
Masahiro Machida (Kyushu University)
Masahiro Onitsuka (SOKENDAI/NAOJ)
Masaki IWASAWA (RIKEN)
Masanobu Kunitomo (Nagoya University)
Masashi Omiya (NAOJ)
Misako Tatsuuma (NAOJ)
Misato Fukagawa (NAOJ)
Motohide TAMURA (UTokyo & NAOJ)
Nami Sakai (RIKEN)
Nobuhiko Kusakabe (NAOJ)
Norio Narita (NAOJ/Astrobiology Center)
Robin Dong (UC Berkeley)
Ryohei NAKATANI (The University of Tokyo)
Sanemichi Takahashi (Tohoku University)
Seiji Zenitani (NAOJ)
Shantanu Basu (University of Western Ontario)
Shigeru Ida (ELSI)
Shigeru Wakita (NAOJ)
Shoji Mori (Tokyo Institute of Technology)
Shoya Kamiaka (The university of Tokyo)
Shu-ichiro Inutsuka (Nagoya University)
Sin-iti Sirono (Nagoya University)
Soonyoung Roh (Ibaraki University)
Sourav Chatterjee (Northwestern University)
Steven Rieder (RIKEN)
Takashi Shibata (The University of Tokyo)
Teruyuki Hirano (Tokyo Institute of Technology)
Tomohiro Ono (Kyoto University)
Vardan Adibekyan (IA-Porto)
Wladimir Lyra  (JPL/Caltech)
Yasuhiro Hasegawa (NAOJ)
Yi Yang (SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies))
Yoko Oya (The University of Tokyo)
Yuji Matsumoto (NAOJ)
Yuri Aikawa (University of Tsukuba)
Yuri Fujii (ELSI)
Yusuke Tsukamoto (RIKEN)
Yuxin Xue (The University of Tokyo)
Zhi-Yun Li (University of Virginia)