Participant list

Yuri         Aikawa

Irena       Bonati

Yayaati    Chachan

Eugene    Chiang

Ian           Crossfield

Akihiko    Fukui

Yuka        Fujii

Kangrou   Guo

Keiko       Hamano

Yasunori  Hori

Renyu      Hu

Shigeru    Ida

Masaki     Ishiwatari

Yuichi       Ito

Yui           Kawashima

Eiichiro     Kokubo

Hiroyuki   Kurokawa

Ayumu     Kuwahara

Michiel     Lambrechts

Matthieu   Laneuville

Jack          Lissauer

Hui-Gen    Liu

John         Livingstone

Roxana     Lupu

Mayuko    Mori

Kensuke   Nakajima

Norio        Narita

Hideko     Nomura

Masahiro  Ogihara

Kazumasa Ohno

Ayaka       Okuya

Masashi    Omiya

Ramses    Ramirez

Laura        Schaefer

Motohide  Tamura

Yuki          Tanaka

Naoki        Terada

Yuka         Terada

Elizabeth  Tasker

Jiwei          Xie

Tatsuya     Yoshida

Univeristy of Tokyo

Earth & Life Science Institute (ELSI)

Caltech

UC Berkeley

MIT

National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)

ELSI

NAOJ

ELSI

NAOJ/Astrobiology Center

JPL

ELSI

Hokkaido University

Univ. of Tokyo

Univ. of Tokyo

NAOJ/Univ. of Tokyo

ELSI

Tokyo Institute of Technology

Lund University

ELSI

NASA Ames Research Center

Nanjing University

Univ. of Tokyo

Bay Area Environmental Research Institute

Univ. of Tokyo

Kyushu University

Univ. of Tokyo

Tokyo Institute of Technology

NAOJ

Tokyo Institute of Technology

Tokyo Institute of Technology

Astrobiology Center

ELSI

Arizona State Univ.

Astrobiology Center/Univ. of Tokyo

Tokyo Institute of Technology

Tohoku University

University of Tokyo

ISAS/JAXA

Nanjing University

Hokkaido University

NAME

INSTITUTION